Felhívás

Régi Várad blog "Fotók,képeslapok a régi Váradról" Facebook album fotóit használja fel forrás megjelöléssel.Írja meg véleményét a facebook.com-ra,vagy az egyvaradi@gmail.com -ra !
Sok román ajkú váradi szeretné olvasni a szöveget.Segítsen a fordításban '

Köszönet mindenkinek '


2017. július 19., szerda

Budaházy István: Halványodó arcképek- Öt nagyváradi gyógyszerész, öt sors.

Budaházy István: Halványodó arcképek 

Budaházy István: Halványodó arcképek- Öt nagyváradi gyógyszerész, öt sors.Varadinum Script, Nagyvárad, 2014. Forrás : moly.hu 

  Idézet az előszóból : 


"A T Olvasónak egy szerény kötetet adok a kezébe, amelyben öt nagyváradi eredetű vagy itt tevékenykedő gyógyszerész életét és karierjét szándékozom bemutatni A könyv alapját legnagyobb részben azok a dokumentumok alkották, amelyeket az illetők családjai megőriztek, s nagylelkűen rendelkezésemre bocsátották Ez alól kivételt csak a dr. Rácz Rezsőre vonatkozó tanulmány képez, aki családjával a vérzivataros idők áldozata lett, így minden őket érintő dokumentum, információ eltűnt Egyedül unokájának, Heyman Évikének, a nagyváradi Anne Frank" naplójára és néhány újságcikkre támaszkodhattam megidézésében. Az elhatározásom, hogy az öt néhai kollégának emléket állítsak, lassan érlelődött meg bennem, azt észrevételezve, hogy sorsaik - mint csepp a tengerben -, visszatükrözik a 19.. század végétől a 2L század elejéig, több mint egy évszázad változásait, eseményeit, tragédiáit. Ezt a felismerést megerősítette az a tény, hogy az öt szakmai elődünk, mind más társadalmi rétegből származott, amely jelentős részben meghatározta mentalitásukat, életfelfogásukat is.. Különböző tulajdonságokat, jellemeket ismerhetünk fel bennük: volt aki realista, a másik invenciózus vagy egy harmadik az utópia határáig álmodozó volt. Ilyen öt embernek igyekeztem a háttérből megismerni, leírni és megérteni a sorsát A hosszú idejű dokumentálódás, kutakodás és szövegszerkesztés alatt, szinte beköltöztek a dolgozószobámba, úgy fogadtam" őket s úgy gondolok rájuk, mint régi jó ismerősökre, kartársakra, noha - sajnos -, csak egyet sikerült közülük személyesen ismernem Jogosan feltehető a kérdés: milyen alapon válogattam ki ezeket a néhai kollégákat Egyrészt, mert kiváló képviselői voltak a választott hivatásuknak, másrészt a családjaik által megőrzött dokumentumok, fényképek, s többször a családtagok, ismerősök, kollégák visszaemlékezései - szóban és írásban - kiegészítették a dokumentumok által biztosított információkat A tanulmányokban feldolgozott anyag", hosszabb idő alatt gyűlt össze, de messziről sem állíthatom, hogy ez a teljességet jelenti. Ilyen értelemben maga a könyv lehet egy meghívás vagy kihívás azok számára,akik az öt jeles gyógyszerészre vonatkozó dokumentumokat, információkat bírnak vagy találnak, folytassák, egészítsék ki ezt a munkát A könyvnek csak egy része a saját munkám, néhány, akár kordokumentumnak nevezhető írást is beleszerkesztettem a kötetbe.. Ezek léte is jelentősen nyomott abba a mérlegtányérban'', amely a könyv megszerkesztésének irányába mutatott Van visszaemlékezés egy szeretett és tisztelt apára; egy családi odisszea leírása, 60 év távlatából; egy önéletrajz és rövidebb terjedelmű felidézése egyik-másik hősünknek".. Ezek a már egyre halványodóbb arcok megérdemlik, hogy megörökítsük őket az utókor számára is, mert mindannyian példát mutathatnak a jelenleg is aktív, s az eljövendő gyógyszerész generációknak szakértelemből, profeszszionalizmusból és a beteg ember felé irányuló megértésből s empátiából, hogy a gyógyszertár, mint örök idők óta a szenvedés csökkentésének egyik szentélye, megőrizze az évszázadok óta kiérdemelt jelentőségét és ne süllyedjen egy egyszerű kereskedés nívójára. Ezúton szeretném hálás köszönetemet kifejezni mindazoknak, akik konkrét segítséget nyújtottak ennek a kötetnek a létrejöttéhez, vagy akár csak jószándékú hozzáállásukkal próbáltak ebben támogatni." 

Öt nagyváradi gyógyszerész életét mutatja Budaházy István, nyugalmazott gyógyszerész.Ha elolvassa a kötetet,választ kaphat arra a kérdésre,hogy miért volt Nagyváradon magas képzettségű gyógyszerészek.Napjainkban klasszikus gyógyszerész kevés van,mert megváltozott a szerepük.Dicséret illeti Budaházy Istvánt a kötetéért.Kikről írt? 

Hankovits Ferenc 


" Hankovits Ferenc egy szakmailag jól felkészült, tehetséges gyógyszerész volt, akinek erényeit, kvalitásait a kollégák is elismerték, ugyanakkor álmodozó, szinte utópisztikus szellemmel áldotta vagy verte meg a Sors, s ennek eredményeként több kudarcban, mint sikerben volt része.. Bármelyik oldalról tekintjük, személyisége jelentős nyomot hagyott maga után.. Szakmai szempontból ezt bizonyítja az a tény, hogy Péter H Mária jeles tanulmánykötetében helyet áldozott Hankovitsnak is, Erdély legkiválóbb gyógyszerészeinek életrajzai között .. Mint közszereplőről, nagyot és szépet álmodó polgárról Implon Irén, Nagyvárad szépemlékű újságírója, az 1993-ban megjelent Nagyváradi tollra;zok című kötetében Hankovits egykori nagy terveiről ír, elismerő szavakkal, A vágy villamosa című fejezetben [2]. Ennek az embernek az életpályáját és jellemrajzát igyekszem bemutatni az elkövetkezőkben Ezt a célt két írással probálom elérni.. Az egyik összeollózott szövegrészekből áll, amelyek saját kutatásaim alapján jelentek meg a nagyváradi gyógyszerészet történetére vonatkozó tanulmánykötetemben, néhány évvel ezelőtt .. Ezek a könyvrészletek konkrét - főleg a helyi napilapokban fellelhető írások és hírek-, s néhány, más szakirodalmi forrás alapján megszerkesztett, objektív tanulmányok A másik írás egy, eredetiben - részben másfél, részben egy sorosan gépelt dokumentum -, Hankovits Ferenc 0örgy fiának megemlékezése édesapjáról, amelyet alig egy hónappal az apa halála után fogalmazott meg, vetett papírra.. Ez egy szubjektív, közvetlen közelből észlelt leírása Hankovits Ferenc életének, szakmai pályájának, erényeinek és esetenként botlásainak Ebből megismerhetjük, mint törekvő patikust, álmodozó, áldozatkész és tisztelt polgárt, családszerető férjet és apát Ezt a dokumentumot néhai Urszinyi Zoltán főgyógyszerész családjától kaptam meg, ugyanis Urszinyi kolléga neje Hankovits Ferenc unokája. Ez alkalommal hálás köszönetemet fejezem ki a családnak, hogy rendelkezésemre bocsátotta az idézett emlékiratot és más dokumentumot"

Dr. Rácz Rezső 

"Dr. Rácz Rezső egy kiemelkedő és aktív alakja volt a nagyváradi gyógyszerészéletnek, mintegy harmincöt éven keresztül, a 20.. század első felében.. Sajnos, róla és tevékenységéről csak igen kevés dokumentum, személyes adat, vagy a tulajdonát képező Korona patikára vonatkozó tárgyi emlék maradt fenn, mivel a holokauszt áldozatává válva, a család minden java eltűnt, megsemmisült azokban a vérzivataros időkben Néhány levéltári adat, helyi sajtóban megjelent írás, valamint Péter H Mária [ 1 J és Mermeze Gheorghe [2] műveinek, Pop Alexanhu tanulmányának [3], valamint dr.. Rácz unokájának, Heyman Évának, a váradi Anna Frank"-nak, a naplója [4, 5] alapján próbálom felidézni - még ha hiányosan is -, néhai kollégánk alakját Heyman Éva naplóját, amit Smbó Mariska, a Rácz család házvezetőnője őrzött meg és adott át Zsolt (<z Rácz) Ágnernek, Éva anyjának, ez utóbbi 1948-ban kiadta egy rövid (alig két oldal) előszóval, a szokásostól eltérően, a saját neve alatt, Éva lányom címmel A naplót 1991-ben Lustrg Olivér fordításában románul is kiadták, de a fordító, már a napló szerzője, Heyman Éva neve alatt adta ki, Am triiit atdt de pufin (Oly keveset éltem) címmel.. A fordításhoz Lustig egy 30 oldalas bevezetőt is írt, valamint lábjegyzetekkel látta el a szöveget [ 6]. A napló megjelent angol és héber nyelven és az utóbbi időben német fordításban is. Az irodalmárok között, a napló eredetisége körül különböző vélemények alakultak ki, hogy az milyen mértékben a Heyman Éva eredeti írása és milyen mértékben Rácz Ágnes változtatása vagy kiigazítása a szövegnek, amit az eredeti napló hiányában ma már nem dönthetünk el." 

"Zárszó helyett Dr Rácz Rezső évtizedeken át volt a nagyváradi gyógyszerész..társadalom és polgárság aktív és kiemelkedő képviselője, akinek sorsát és karrierjét a 20. század gyűlölettel átitatott embertelen törvényei törték ketté, mint megannyi más jeles és értékes embernek Remélem ez a szerény tanulmány mementóként fog szolgálni személyére és a többi szakmabeli sorstársára."

Barla Dezső

"Barla Dezső gyógyszerész 1930 utáni két évtizedben Nagyvárad egyik kiemelkedő személyisége volt, nemcsak szakmai, de emberi szempontból is. Életútja során Erdély több helységében megfordult, mielőtt a Sebes-Körös-parti városba érkezett. Szerencsénkre, két unokája, egyrészt még élénken élő és leírt emlékeivel [l], másrészt, a családban gondosan megőrzött relikviákkal, dokumentumokkal járultak hozzá jelen életrajz elkészítéséhez. Ezúton köszönöm meg dr: Andrásy Gyulának és dr Morvay-Smbó Edinának az önzetlen segítségét Jelen tanulmány célja nyomon követni Barla Dezső életének legfontosabb pillanatait, valamint szakmai karrierjének jelentősebb állomásait A meglévő dokumentumok szerint Barla Dezső 1886.. május 12-én, I ordán jött a világra, az akkori Aranyos-Torda megyében [2, 3, 4, 5], egy jeles, unitárius családban [1] Apja Barla Sándor; anyja Moldován Anna volt. A család Tordaszentmihályon lakott. Barla felmenői között a legismertebb, dédapja, Bnwai Sámuel (1797-1897), Erdély utolsó nagy tudású és sokoldalú tudósa, polihisztora volt Termfszete5en erre az &ömre vagyok a legbü5zkébb" - ír ja dr. Andrásy Gyula [ l]. Elemi iskoláit hol végezte, nem tudjuk A tirocinális vizsgabizonylatából kiderül, hogy mielőtt patikai gyakornok lett, hat gimnáziumi osztályt végzett [2].. Mivel egy jelentős antitrinitárius családból származott, feltételezhető, hogy valamelyik unitárius gimnázium tanulója volt. A kolozsvári gimnáziumon kívül Tordán is működött egy unitárius algimnázium Így feltevődött a kérdés: hol végezte gimnáziumi osztályait? A tordai algimnázium az 1878.. évben állami polgári fiúiskola lett.. Így maradt csak a kolozsvári gimnázium. Ennek tisztázása érdekében kerestem meg kérésemmel az akkori gimnázium mai jogutódját, a Brassai Sámuel Elméleti Líceumot, hogy van-e nyoma a 19-20. századok fordulóján Batla Dezső nevű tanulónak [ 6].. Gyors és alapos válaszukból kiderült, hogy hősünk valójában Kolozsváron végezte gimnáziumi tanulmányainak egy részét, és pontos adatokat közölnek V és VI évi előmeneteléről".,

"Barla Dezső egyetemi vizsgabizonylata Szakmai pályafutása gyakorlatilag két, megközelítőleg azonos időtartamú részre osztható: - 1909-1929 között Erdély több várnsában működött, majd - 1929-től haláláig Nagyváradon folytatta tevékenységét A diploma megszerzése után, második lánya, dr: Morvayné Barla Éva, visszaemlékezései alapján Csíkszeredában, majd Kézdivásárhelyen is dolgozott [10].. Feltehetően biztos anyagi helyzete volt már, amikor 1910 táján megnősült. Felesége Gelt1ch Blanka volt. Róla az unokájuk így ír: Szép as1zony volt, költői tehetséggel megáldva, verseit kolozsvári, sőt országos lapokban is közölték"

Szabó Ferenc

"Szabó Ferenc nagyváradi gyógyszerész életét és tevékenységét tanulmányozva és kutatva, fia, ijj Szabó Ferencz,, édesapja életéről mesélve, többször tett említést arról a több hónapos menekülésről és hazatérésről, melynek alkalmával a Szabó család a legváltozatosabb kalandokon" ment keresztül a második világháború idején.. Kérésemre, több mint hatvan év távlatából, papírra vetette akkori, de még mindig élő emlékeit Ezeknek egy részét felhasználtam doktori tézisem és az abból merített könyveim megírásánál [1, 2].. A kölcsön vett" adatok ritka értékekkel tették gazdagabbá a két említett munkát Szabó Ferenc életét és szakmai pályáját igen alaposan tanulmányoztam és az említett két írásban elég nagy terjedelemben írtam le. Ezért, most a fia megemlékezése előtt, Szabó gyógyszerész életútjáról csak egy igen rövid összefoglalást fogok adni. Most újra átolvasva a leírt emlékeket, úgy éreztem, hogy ezek túlmutatnak egy gyógyszerészettörténeti tanulmány határain, és mint egy családi haditudósítás is méltó arra, hogy bemutassuk teljességében.. A bemutatáson túl, a fia által leírtak kiegészítik id. Szabó Ferenc jellemrajzát: bátorságát, előrelátó és gondviselő lelkiségét, szükség esetén, a leghirtelenebb jött, mentő ötleteit.. Az írás, az emlékező által 60 év alatt átszűrt és letisztult élményeit, történéseit meséli el, amelyek hűségében nincs jogunk kételkedni. Az emlékiratot, néhány közösen elvégzett stiláris javítás után, ifj Szabó Ferenc hozzájárulását bírva, szerkesztettem bele egészében, jelen szerény kötetbe. Ezúton is, post mortem, köszönöm fáradozását és hozzájárulását, mert halála meggátolta, hogy megérje memoárjának" megjelenését 2012 folyamán elhunyt. Szabó Ferenc 1900.. december 2-án született a Nagyvárad melletti Peceszőlős községben, Szabó János és Ridi Erzsébet tizenegy gyerekes földművelő családban, kilencedikként A szülők bátorították a gyerekek tanulását Az életben maradt hét gyerekből kettő egyetemet, három lány pedig tanítóképzőt."

"Ő az iskoláit Nagyváradon végezte, majd a jóhírű Premontrei Főgimnáziumban letett éretségi után, id Csanda Endre tulajdonát képező IL Rákóczi Ferenc gyógyszertárába szegődött el gyakornoknak SZAEÓ FERENC 79 Ez volt élete leggyümölcsözőbb periódusa. Itt a kor számos jeles orvosával, professzorával volt alkalma együttműködni, akik Szabó szolgálatát, szorgalmát, teljesítményét nagyra becsülték Ekkor állította elő, C Leonte szebész-főorvossal közösen a Pansterina (később Metosept néven iparilag gyártott) fertőtlenítő szeszes oldatot, amelyben szalicil- és bórsav, egy kevés mentol és metilénkékből és tripaflavinból készített zöld festőanyag volt A Pansterina formulája annyira titkos volt, hogy még a saját receptgyűjteményébe se írta bele [3]. Az oldatot a sebészetben sikeresen használták ipintegy 50 évig, mert a háború után iparilag is előállították, 1985-ig. Allítólag négyszer aktívabb volt, mint a fenol és egyáltalán nem volt irritáló hatása. Délutánonként dolgozott, kutatott, a Dimitrie Mezincescu professzor vezette Közegészségi Intézetben. Fő témájuk levegő és víz analízisek, valamint élelmiszerkémiai kutatások voltak Ez utóbbi témában, az élelmiszerek nemproteikus nitrogén tartalmát tanulmányozta és dolgozott ki erre új, mikroanalitikai meghatározási módszert Ezek a tanulmányok, kutatási eredmények megjelentek be!- és külföldi szaklapokban is. Fia elmondása és a családi fényképalbum bizonysága szerint, egykori évfolyamtársaival, s több gyógyszerész kollégájával, a kórház orvosaival baráti kapcsolatot tartott fent A mellékelt képen a fia kersztelőjén résztvevő kollégái és a család barátai láthatók Szabó Ferenc húszéves korában Az 1922-ben, Budapesten, sikeresen abszolvált tirocinális vizsgáját a román hatóságok nem ismerték el Ezért azt Bukarestben meg kellett ismételnie 1924-ben A két gyakornoki vizsga között a nagyváradi katonakórházban, majd Margittán (Bihar megye) Vasile Bianu gyógytárában dolgozott A nyelvi nehézségek ellenére is sikeres bukaresti vizsga jogot adott neki, hogy beiratkozzon a frissen megalakult Bukaresti Gyógyszerészeti karra. Az egyetemi évek vakációi alatt több ó-romániai város (Bukarest, Targu Jiu, Giurgiu) gyógyszertárában dolgozott, megélhetését biztosítandó.. A kétévi tanulmányok után 1927. szeptember 11-én diplomázott. A következő években sorra teljesíti a szakmai előlépéséhez szükséges vizsgákat (1927 - szabadfoglalkozási jog - libera practica; 1929 és 1930, gyógyszertárvezetői vizsga; 1930 - gyógyszertári jogot biztosító vizsga).. 1929 május elsejétől a Pantelimon kórház gyógyszertárát vezette, 1940-ig. Szabó Ferenc fia keresztelőjén résztvevő társaság" 

Urszinyi Zoltán 

"Néhány évvel ezelőtt megkértem, a már kilecedik X felé tartó Urszinyi Zoltánt hogy legyen szíves megírni önéletrajzát. Az ő szerény stílusában megpróbálta elegánsan elhárítani a kérést, azzal indokolva, hogy öreg ő már, nehezen ír és kit érdekel az ő életútja.. Végül is elvállalta és néhány hét alatt egy elég hosszú és nagyon érdekes kéziratot nyújtott át nekem. Ezt annak rendje és módja szerint átírtam számítógépbe, majd visszavittem, hogy még egyszer átolvassa és javítások után áldását adja rá, hogy rendben van.. Így is történt és hála a Sorsnak, ezután még néhány év adatott neki.. Hogy ki volt Urszinyi Zoltán, hosszú éveken át a nagyváradi és Bihar megyei gyógyszerészek korelnöke - olvasható a saját szavaival szerkesztett önéletírásból Ugyan én kértem, hogy fontosabb élményeit, és életének nem titkos eseményeit is vázolja, sajnos, ezekkel elég fukaron foglalkozott. Az írása főleg gyógyszerészi pályafutására szorítkozik Ennek is megvan a magyarázata, mert tisztelt kollégánk alapjában véve egy szerény, a hivalkodástól és öntömjénezéstől távolálló ember volt Melyek voltak azok a jellemvonások, tulajdonságok, amivel kitűnt a szakmabeliek és egyáltalán az emberek közül? Erős elhivatottsága és alázatos magatartása volt a választott szakmával szemben. Szakmai ismeretei, nyugdíjazása után több évtizeddel is, frissnek és helytállónak bizonyultak. Felkészültsége már egyetemi évei alatt kitűnhetett, ami alapján fogadta volna intézetébe Mozsonyi Sándor professzor, doktorandusnak Sajnos ebbe az akciójába" beleszólt a történelem, a második világháború.. Annak ellenére, hogy saját bevallása szerint legszívesebben a táránál, illetve a receptúra-asztalnál töltötte volna az életét, úgy adódott, hogy pályafutásának kétharmadát ezektől távol, irodai és szakfelügyelői munka foglalta le.. A tára-asztal iránti vonzódásának a bizonyítéka az is, hogy még a nyugdíjazása előtti években is, hetente egykét délutánon, egy, a lakásához közel levő gyógyszertárban beállt recepturázni, kisegítendő a személyzethiánnyal küzdő patika tevékenységét.Szorgalmas és jó szervezőkészséggel megáldott szakember volt, aki több újítást, ésszerűsítést agyalt ki és alkalmazott. Szakmai ismereteit szívesen megosztotta másokkal.. Munkáját mindig odaadással, pontosan és legjobb tudása szerint végezte, Külön büszkeséggel töltötte el diplomaszerzése 50.. évfordulója alkalmából, a budapesti Semmelweis Orvostudományi Egyetem által adományozott Aranydiploma. Kollegialitása, tisztelete és szolgálatkészsége a szakmabeliekkel szemben mindenki által ismert volt Személyes emlékem is fűződik ehhez: Köztudott dolog, hogy a '70-80-as években különösen nehéz volt külföldi gyártmányú gyógyszereket beszerezni.. Egyszer, családomban szükséges, de nehezen beszerezhető gyógyszer kiadását hagyta jóvá számomra a közvetlen felettese hiányában, amiért mindketten dorgálást" kaptunk. Ő tudta, hogy mire vállalkozik, mégis segíteni akarása, pozitív gondolkodása a beteg érdekeit tekintve, arra sarkallták, hogy bizonyos adminisztratív korlátokat átlépjen. Biztos, nem egyedüli eset volt Felügyelő korában is mindig a szakma és a kollégák érdekeit tartotta szem előtt A szigorúan vett szakmai feladatai mellett, tudományos tevékenységet is folytatott. Az új gyógyszerek rendszeres bemutatása, ismertetése mellett kiemelkedik Hankovits Ferenc gyógyszerészről bemutatott értekezése is, egy 1992-ben szervezett gyógyszerészettörténeti tudományos ülés keretében Számos, értékes egészségnevelő és ismeretterjesztő cikk szerzője volt a helyi lapokban. Mint az utolsó 60-65 esztendő helyi gyógyszertári tevékenységének jó ismerője, önzetlenül jelentős és pontos információkkal, adatokkal szolgált a témával foglalkozó kollégáknak, sőt, ő maga is papírra vetett néhány szakmatörténeti adatot, amire emlékezett Alapos, általános műveltsége, ami nem csak a szakmai ismeretekre vonatkozik, és érdeklődése tette, hogy számtalan kulturális rendezvényen - színházi előadások és hangversenyek, kiállításmegnyitók és könyvbemutatók -, találkozhattunk vele és kedves feleségével. Ezeken túl, műveltségét is folytonosan gyarapította olvasással." 

A kötet elolvashatja a docplayer.hu-n.